Świetlica Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa w Kłodawie jest placówką wsparcia dziennego czynna od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do rzeczywistych potrzeb dzieci. W roku szkolnym od godz 13.00- 18.00.

Dni wolne , święta , ferie, i wakacje w godz. od 10.00 do 15.00

 

Świetlica znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na ul. Włocławskiej 1 w Kłodawie.

 

Wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej:

 

  1. mgr Malwina Zawada – koordynator świetlicy

  2. Zofia Maziarz – wychowawca

  3. mgr Marta Zawada – wychowawca


W roku szkolnym od godz 13.00- 18.00

Dni wolne , święta , ferie, i wakacje w godz. od 10.00 do 15.00

 

 Celem działalności świetlicy jest

-wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych,

- organizowanie bezpiecznego i stabilnego środowiska wychowawczego, wzmacniającego poczucie wartości i samooceny dzieci.

-wyrównywanie niedojrzałości poznawczych, emocjonalnych i społecznych

- rozwijanie uzdolnień dzieci, zainteresowań, hobby i pasji oraz kształtowanie postaw i przekonań prospołecznych i prozdrowotnych

- kształtowanie zdolności do aktywnego i edukacyjnego organizowania czasu wolnego

- pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia

- ochrona przed poniżającym traktowaniem i karaniem

- poszanowanie tożsamości religijnej i kulturowej dziecka

- umożliwienie wyrażania przez dziecko opinii w sprawach które go dotyczą

- wzmocnienie roli i funkcji rodziny oraz udzielenie pomocy w integracji i reintegracji, stabilizacji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo- wychowawczych, podniesienie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Współpraca z samorządem lokalnym i środowiskiem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Kuratorską Służbą Sądowniczą, Policją, Placówkami Oświatowymi, Służby Zdrowia i Kultury, organizacjami społecznymi i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Świetlica Środowiskowa zapewnia dziecku:

  • opiekę i wychowanie

  • pomoc w nauce

  • zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjno- edukacyjne i logopedyczne

  • organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć integracyjnych, psychologicznych, sportowych

  • indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychokorekcyjne

  • łagodzenie niedo0statków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania

  • posiłek ,herbata


 

Świetlica Środowiskowa