Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodawa
http://opsklodawa.idcom-web.pl

12 marca 2020 10:18 | Komunikaty

SARS-COV-2 (KORONAWIRUS)

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem przypominamy o obowiązkowych i zalecanych działaniach oraz uprawnieniach dla pracodawców oraz pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w pomocy społecznej.

Mając na względzie charakter pracy w pomocy społecznej tj. m.in. stałą styczność z osobami, w tym w ich miejscu zamieszkania, przekazujemy podstawowe informacje dotyczące zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, a także rekomendacje dla pracodawców wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Rekomendacje mają na celu zatrzymanie rozpowszechniania się koronawirusa oraz wywołanej przez niego choroby COVID-19.

Zalecenia WHO dla pracodawców

Światowa Organizacja Zdrowia wydała zalecenia dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zalecenia obejmują m.in.:

- regularne czyszczenie wszelkich powierzchni środkami dezynfekującymi tj. biurek, ale również powierzchni takich jak klawiatury, myszki komputerowe, telefony itp.;

- zapewnienie stałego dostępu do środków myjących (mydło, bieżąca woda), ale także dla pracowników terenowych do środków antybakteryjnych w specjalnych dozownikach;

- umieszczenie w miejscach widocznych plansz poglądowych dotyczących prawidłowego sposobu mycia rąk i przestrzegania zasad higieny;

- wprowadzenie zasady, że pracownicy wykazujący nawet niewielkie objawy chorobowe (gorączka powyżej 37,3 stopni Celsjusza i kaszel o łagodnym natężeniu) powinni pozostać w domu, a jeśli stawili się w pracy powinni zostać skierowani do domu;

- przygotowanie planów awaryjnych na wypadek wystąpienia przypadków wirusa w zakładzie pracy lub na obszarze, na którym działa zakład pracy (zasady odizolowania chorego pracownika, telepraca).

Specustawa o zwalczaniu koronawirusa

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakłada m.in.:

- W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) (art. 3);

- W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4);

Rekomendacje dla jednostek pomocy społecznej

W związku z istniejącym zagrożeniem zasadnym jest także:

- wyposażenie oraz stałe zapewnienie dostępu pracownikom terenowym (pracownikom socjalnym, asystentom rodziny) – do podręcznych środków antybakteryjnych oraz jednorazowych rękawiczek i maseczek (środków ochrony osobistej), a także ograniczenie wyjść terenowych na obszarach zagrożonych potwierdzonych występowaniem koronawirusa;

- zapewnienie w biurach właściwej higieny (dostęp do mydła, bieżącej wody, regularne czyszczenie powierzchni biurowych);

- odwołanie wszystkich imprez lub spotkań organizowanych przez jednostki pomocy społecznej o charakterze masowym;

- reagowanie na obecność w pracy pracowników z objawami chorobowymi (zalecenie ich zwalania do domu);

- bezwzględne stosowanie się do uprawnienia pracownika wskazanego w art. 210 kodeksu pracy tj. w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa.

Przypominamy pracodawcom i pracownikom, że do kontaktu z osobami chorymi lub podlegającymi kwarantannie, uprawnione są wyłącznie służby medyczne lub mundurowe. W razie podejrzenia, iż klient może być osobą chorą, poddaną kwarantannie, wykazuje objawy chorobowe lub/i przebywał na zagrożonym terenie – należy skorzystać z uprawnienia wskazanego w art. 210 k.p. oraz powiadomić Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, jeśli dana osoba nie była wcześniej zgłoszona.